2018-നവംബർ മാസം നടത്തിയ പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഫലം www.keralapareekshabhavan.in     എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.  ഉത്തരക്കടലാസ് പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ അപേക്ഷയും, പേപ്പർ ഒന്നിന് 400 രൂപ നിരക്കിൽ അപേക്ഷ ഫീസും ഫെബ്രുവരി നാലിന് മുമ്പ് അതാത് പരീക്ഷ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർക്ക് സമർപ്പിക്കണം.