ആലപ്പുഴ: വാർഷിക സ്റ്റോക്കെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് ജില്ല സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളിൽ സ്റ്റേഷനറി വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലായെന്ന് ജില്ല സ്റ്റേഷനറി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.