ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിർണ്ണയം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 54 ക്യാമ്പുകളിലായി ഏപ്രിൽ നാലിന് ആരംഭിച്ച് 29ന് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തും.  ഒന്നാം ഘട്ടം ഏപ്രിൽ നാല് മുതൽ 12 വരെയും (8 ദിവസം), രണ്ടാം ഘട്ടം ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 17 വരെയും (2 ദിവസം), മൂന്നാം ഘട്ടം ഏപ്രിൽ 25 മുതൽ 29 വരെയും (4 ദിവസം) നടക്കും.  വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ സ്‌കീം ഫൈനലൈസേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ 12 കേന്ദ്രീകൃത മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പുകളിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും രണ്ടിനും നടത്തും.
സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി 919 അഡീഷണൽ ചീഫ് എക്‌സാമിനർമാരെയും 9,104 അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സാമിനർമാരെയും നിയമിച്ച് ഉത്തരവായി.  കൂടാതെ രണ്ടു കാറ്റഗറിയിലും റിസർവായി എക്‌സാമിനർമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.  നിയമന ഉത്തരവ് മാർച്ച് 29ന് തന്നെ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരിൽ നിന്നും എക്‌സാമിനർമാർ കൈപ്പറ്റണമെന്ന് പരീക്ഷാഭവൻ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.