നെടുമങ്ങാട് സർക്കാർ കോളേജിൽ മലയാളം, സംസ്‌കൃതം, ഇക്കണോമിക്‌സ്, കൊമേഴ്‌സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫിസിക്‌സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകന്റെ ഒഴിവുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നെറ്റ്, പിഎച്ച്ഡി., എംഫിൽ കോളേജുകളിലെ അദ്ധ്യാപന പരിചയം എന്നിവ അഭിലഷണീയ യോഗ്യതകളാണ്. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കൊല്ലം മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ പാനലിൽ പേരുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. താല്പര്യമുള്ളവർ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന അസൽ രേഖകൾ സഹിതം കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിനെത്തണം. 29 ന് രാവിലെ 10 ന് ഫിസിക്‌സ്, 11 ന് ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 ന് ഇംഗ്ലീഷ്, 30 ന് രാവിലെ 10 ന് മലയാളം, 11 ന് സംസ്‌കൃതം, 1.30 ന് കൊമേഴ്‌സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് വിഷയങ്ങളിലെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കും.