പാലക്കാട്: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പകല്‍വീടുകളിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് മാനസികപിന്തുണയുമായി കുടുംബശ്രീയുടെ സ്നേഹ സാന്ത്വനം പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കമായി. സമൂഹത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെടുന്ന 30 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ ഏകാന്തതയ്ക്കും പരിഹാരമായി പകല്‍സമയങ്ങളില്‍ കൂടിയിരിക്കാനും സൗഹൃദവും തങ്ങളുടെ…