ആലപ്പുഴ: സർഫാസി നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് ഉളവായിട്ടുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ പഠിച്ച് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എസ്.ശർമ്മ എം.എൽ.എ ചെയർമാനായ നിയമസഭ അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റി ജനുവരി 15ന് രാവിലെ 11.30ന് എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ യോഗം ചേരും. സമിതി, ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ, കർഷക സംഘടന നേതാക്കൾ, സർഫാസി നിയമമനുസരിച്ച് ജപ്തി നടപടി നേരിടുന്നവർ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് സർഫാസി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖാമൂലമുള്ള പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കും. പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സെക്രട്ടറി, കേരള നിയമസഭ, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-33 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ മുഖേനയും table@niyamasabha.nic.in ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലും നിയമസഭ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകാം.