നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഫോർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന്റെ  (NAPSrC) 2019-20 ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾക്കായി സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് താത്പര്യ പത്രം ക്ഷണിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കായുള്ള പദ്ധതികളുടെയും പരിപാടികളുടെയും വിലയിരുത്തൽ,…

വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ആശങ്കരഹിതമായ ആർത്തവദിനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി സ്‌കൂളുകളിൽ ഷീ പാഡ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ആറു മുതൽ 12 ാം  ക്‌ളാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിന് ഗുണമേന്മയുള്ള സാനിട്ടറി നാപ്കിന്നുകൾ, സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അലമാരകൾ, ഉപയോഗിച്ച…