അഴിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഹരിത കര്‍മ്മ സേനയുടെ നേത്വത്തില്‍ സുസ്ഥിര പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കൈമാറല്‍ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. വീടുകളില്‍ നിന്നും, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പളാസ്റ്റിക്കുകള്‍ ഷെഡ്രിംഗ് യുനിറ്റില്‍ പൊടിച്ച് ക്ലിന്‍ കേരള കമ്പനിക്ക്…