ശിങ്കാരിമേളം യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു മൂടാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വനിത ഘടക പദ്ധതിയിലൂടെയാണ്‌ 18 വനിതകളടങ്ങുന്ന ശിങ്കാരി മേള യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു. 2017ല്‍ 'മുചുകുന്ന് വനിതാ ശിങ്കാരി മേളം' എന്ന പേരില്‍ പ്രദേശത്തെ കുറച്ച് വനിതകള്‍ ചേര്‍ന്ന്…

സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിവരികയാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ എടുത്തുപറയേണ്ട രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് കാതോര്‍ത്ത്, കനല്‍ എന്നിവ. സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി 'കാതോര്‍ത്ത്' കാതോര്‍ത്ത്…

കേരള വനിതാ കമ്മിഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ (14) പ്രകാരം വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് കമ്മിഷന്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പുതിയ സംഘടനകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഘടനകൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിനും…

എറണാകുളം: വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വനിതകൾക്ക് കൈത്താങ്ങ് നൽകുകയാണ് പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. വ്യവസായ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് നിരവധി സംരംഭക പദ്ധതികളാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ഉൾപ്പടെ…

വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ആശങ്കരഹിതമായ ആർത്തവദിനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി സ്‌കൂളുകളിൽ ഷീ പാഡ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ആറു മുതൽ 12 ാം  ക്‌ളാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിന് ഗുണമേന്മയുള്ള സാനിട്ടറി നാപ്കിന്നുകൾ, സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അലമാരകൾ, ഉപയോഗിച്ച…