കെൽട്രോണിന്റെ ടെലിവിഷൻ ജേർണിസം കോഴ്‌സിന്റെ 2019-20 അവധിദിന ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. പ്രായ പരിധി ഇല്ല. പ്രിന്റ്, ഓൺലൈൻ, മൊബൈൽ ജേർണലിസത്തിലും പരിശീലനം ലഭിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമായി തിരുവനന്തപുരം കെൽട്രോൺ നോളജ് സെന്ററിൽ നേരിട്ടെത്തി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. www.ksg.keltron.in ലും അപേക്ഷാ ഫോം ലഭിക്കും. കെ.എസ്.ഇ.ഡി.സി. ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന 200 രൂപയുടെ ഡി.ഡി. സഹിതം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 25 നകം സെന്ററിൽ ലഭിക്കണം.
വിലാസം: കെൽട്രോൺ നോളജ് സെന്റർ, രണ്ടാം നില, ചെമ്പിക്കലം ബിൽഡിങ്, ബേക്കറി ജംഗ്ഷൻ, വിമൻസ് കോളേജ്‌റോഡ്, വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, 695014.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2325154, 0471-2325154, 8137969292, 9746798082.