കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെയും എംപ്ലോയ്മെന്റ് വകുപ്പിന്റെയും കേരള സര്‍വകലാശാലയുടെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ മോഡല്‍ കരിയര്‍ സെന്റര്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സൗജന്യ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്ലസ്ടുവോ അതിലും ഉയര്‍ന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ളവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ അവസരമുണ്ട്. ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയിലെ 30 ഓളം ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തും. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ നവംബര്‍ 22ന് മുമ്പ് https://bit.ly/2K2buDN ല്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്: www.facebook.com/MCCTVM