പരീക്ഷാ ഭവൻ ഡിസംബറിൽ നടത്തുന്ന റ്റി.റ്റി.സി (പ്രൈവറ്റ്-നാലാം അവസരം) പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം www.keralapareekshabhavan.in  ൽ ലഭിക്കും. പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഡയറ്റിൽ ഡിസംബർ ഏഴ് വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.