കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് വരെയുള്ള കണക്കു പ്രകാരം ആകെ 2093511 വോട്ടര്‍മാരാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 997190 പേര്‍ പുരുഷന്‍മാരും 1096308 പേര്‍ സ്ത്രീകളുമാണ്. ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 13 വോട്ടര്‍മാരുണ്ട്. വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേരു ചേര്‍ക്കുന്ന നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ എണ്ണം ഇനിയും വര്‍ധിക്കും.
നിലവിലെ കണക്കുപ്രകാരം ആകെ വോട്ടര്‍മാരും പുരുഷ വോട്ടര്‍മാരും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും കുറവ് കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിലുമാണ്. കുന്നത്തൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലാണ് സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍ കൂടുതലുള്ളത്. കുറവ് കൊല്ലത്തും. നിയോജക മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള വോട്ടര്‍മാരുടെ കണക്ക് ചുവടെ.( നിയോജക മണ്ഡലം, പുരുഷന്‍മാര്‍, സ്ത്രീകള്‍, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍, ആകെ എന്ന ക്രമത്തില്‍)
കൊല്ലം (പുരുഷന്‍മാര്‍ -82546, സ്ത്രീകള്‍-89132, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-1, ആകെ-171679)
ഇരവിപുരം(പുരുഷന്‍മാര്‍-82492, സ്ത്രീകള്‍-89244, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-2, ആകെ-171738)
കുണ്ടറ(പുരുഷന്‍മാര്‍- 96347, സ്ത്രീകള്‍-105208, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0, ആകെ- 201555)
ചടയമംഗലം(പുരുഷന്‍മാര്‍-93110, സ്ത്രീകള്‍-104873, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-2, ആകെ- 197985)
പത്തനാപുരം(പുരുഷന്‍മാര്‍-85382, സ്ത്രീകള്‍-96199, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0, ആകെ- 181581)
കൊട്ടാരക്കര(പുരുഷന്‍മാര്‍-93329, സ്ത്രീകള്‍-104044, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-1, ആകെ- 197374)
ചാത്തന്നൂര്‍(പുരുഷന്‍മാര്‍-84076, സ്ത്രീകള്‍-97046, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-1 ആകെ- 181123)
ചവറ(പുരുഷന്‍മാര്‍-86550, സ്ത്രീകള്‍-90964, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-1 ആകെ- 177515)
കരുനാഗപ്പള്ളി(പുരുഷന്‍മാര്‍-101154, സ്ത്രീകള്‍-106620, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-1, ആകെ- 207775)
കുന്നത്തൂര്‍(പുരുഷന്‍മാര്‍-96024, സ്ത്രീകള്‍-106750, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-1, ആകെ- 202775)
പുനലൂര്‍(പുരുഷന്‍മാര്‍-96180, സ്ത്രീകള്‍-106228, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-3, ആകെ- 202411).