2021 ഏപ്രിൽ എട്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പൊതുപരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വി.എച്ച്.എസ്.ഇ വിഭാഗം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആന്റ് കൗൺസിലിംഗ് സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ടെലി കൗൺസിലിംഗ് (രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെ) 29 മുതൽ ആരംഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും 0471-2320323 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം.