ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ആദ്യ പ്രവൃത്തിദിവസമായ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ട്രഷറികളിൽ ഇടപാട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ട്രഷറി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.