ശാർക്കര ദേവിക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ മീനഭരണി മഹാത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏപ്രിൽ എട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ചിറയിൻകീഴ്, വർക്കല താലൂക്കുകളിലെ (പഴയ ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക്) എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക അവധി അനുവദിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. കെ. വാസുകി അറിയിച്ചു. പൊതുപരീക്ഷകൾ മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം നടക്കുമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.