ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിലുളള തിരുവനന്തപുരം മോഡൽ ഫിനിഷിങ് സ്‌കൂളിൽ സൗജന്യ തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഡി.ടി.എച്ച് സെറ്റ്-ടോപ്പ് ബോക്‌സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സർവീസ് ടെക്‌നീഷൻ കോഴ്‌സിന് എസ്.എസ്.എൽ.സി യോഗ്യതയുളളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. മൂന്നു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനമുളള ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോ, ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനമുളള സാമ്പത്തിക പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരോ ആയിരിക്കണം. ഡീനോട്ടിഫൈഡ് സെമി നൊമാഡിക് & നൊമാഡിക് ട്രൈബ്‌സ് വിഭാഗത്തിലുളളവർ, അറുപതു വയസ്സോ അതിനു മുകളിലോ ഉളള മുതിർന്ന പൗരൻമാർ എന്നിവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471 2307733, 9207133385.