ആഗസ്റ്റ് 14 ന്  നടക്കേണ്ട കെ.ജി.റ്റി (കൊമേഴ്‌സ്) ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മലയാളം ലോവർ, ഹയർ പരീക്ഷകൾ 21 ലേക്ക് മാറ്റിയതായി പരീക്ഷാഭവൻ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.