കേരള നിയമസഭയുടെ സെന്റർ ഫോർ പാർലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ പാർലമെന്ററി പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജ്യറിന്റെ സമ്പർക്ക ക്ലാസുകൾ ഡിസംബർ 14, 15 തിയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ ബാങ്ക്വിറ്റ് ഹാളിലും ഡിസംബർ 21, 22 തിയതികളിൽ കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസിലും ഡിസംബർ 28, 29 തിയതികളിൽ എറണാകുളം സൗത്ത് ചിറ്റൂർ റോഡിലെ ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസിലും രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5.15 വരെ നടത്തും.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിന്റെ അഡ്മിഷൻ ഫീ, ട്യൂഷൻ ഫീ എന്നിവ അടച്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയവർക്ക് ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാം. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പഠിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പഠനകേന്ദ്രവും മറ്റു വിവരങ്ങളും www.niyamasabha.org യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്നറിയാം.