സംസ്ഥാന നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്‌കീം ഓഫീസിലെ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളിലോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ സമാന തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കെ.എസ്.ആർ റൂൾ 144 പ്രകാരമുളള അപേക്ഷയും വിശദമായ ബയോഡേറ്റയും മാതൃവകുപ്പിൽ നിന്നുമുളള നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രവും അടങ്ങിയ അപേക്ഷ സംസ്ഥാന എൻ.എസ്.എസ് ഓഫീസർ, സംസ്ഥാന എൻ.എസ്.എസ് സെൽ, നാലാം നില, വികാസ്ഭവൻ, വികാസ്ഭവൻ.പി.ഒ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 31ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനു മുൻപ് ലഭ്യമാക്കണം.