സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ഈ മാസം 17ന് ആരംഭിക്കാനിരുന്ന ജെ.ഡി .സി ഫൈനൽ പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വെച്ചു. പുതുക്കിയ തിയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.