സംസ്ഥാനത്തെ ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പരമ്പരാഗത കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായത്തിനായി പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിൽ ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. വിശദാംശങ്ങൾ www.bcdd.kerala.gov.in ൽ ലഭിക്കും.