പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മ്യൂസിയം മൃഗശാല കാര്യാലയത്തിലെ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ബിദുലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലേ- മോഡലിംഗിലും മൺകല നിർമ്മാണത്തിലും ജൂൺ 3 മുതൽ 5 വരെ സൗജന്യ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9400536408.