തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയോ, അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരികയോ ചെയ്താൽ പരാതികൾ അറിയിക്കാനുള്ള തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ സംവിധാനമാണ് ‘സഹജ’ കോൾ സെന്റർ.

പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ സഹജ കോൾ സെന്ററിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
180042555215 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. പരാതികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കേട്ടശേഷം ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് നൽകും. പരാതിയുടെ വ്യാപ്തിയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി കൈമാറും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പരാതി നൽകിയ ആൾക്ക് ഉടൻതന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. തൊഴിൽനിയമങ്ങളുടെ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പോലും പരാതിക്കാരിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താതെതന്നെ അതിവേഗത്തിൽ പ്രശ്‌നപരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു.

വനിതാസൗഹൃദ തൊഴിലിടങ്ങൾ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നിർണായകമായ ചുവടുവെയ്പ്പാണ് സഹജ കോൾ സെന്റർ.