വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉയർന്ന മാർക്കു വാങ്ങി പാസാകുന്ന പട്ടിജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാന പദ്ധതിക്കുള്ള 2022-23 വർഷത്തെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 2023 ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ മാർച്ച് 1 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചുണ്ട്.  ഇ-ഗ്രാന്റ്‌സ് പോർട്ടൽ മുഖേന ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ കോർപ്പറേഷൻ  പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും  ലഭിക്കും.