നാഷണൽ ആക്ഷൻ ഫോർ മെക്കനൈസ്ഡ് സാനിറ്റേഷൻ എക്കോസിസ്റ്റം (NAMASTE), സംസ്ഥാന നോഡൽ ഓഫീസിൽ മാനേജർ (PMU) തസ്തികയിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ 29നു നടത്തുവാൻ നിശ്ചിയിച്ചിരുന്ന വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതിയും സ്ഥലവും പിന്നീട് അറിയിക്കും.