സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ കേന്ദ്ര പരീക്ഷാ ബോർഡ് നടത്തുന്ന എച്ച്.ഡി.സി ആൻഡ് ബി.എം കോഴ്സിന്റെ 2021 സ്കീം, 2014 സ്കീം എന്നിവയുടെ ഒന്നും, രണ്ടും സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾ 2024 ജൂലൈ 31 മുതൽ ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷാ ഫീസ് ജൂലൈ അഞ്ചു മുതൽ 10 വരെ പിഴയില്ലാതെയും 15 വരെ 50 രൂപ പിഴയോടുകൂടിയും സഹകരണ പരിശീലന കോളേജുകളിൽ സ്വീകരിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സഹകരണ പരിശീലന കോളേജുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാം.