കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ 2019 ൽ നടപ്പാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പരിപാലന പരിശീലന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അംഗീകൃത ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോളേജുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, അംഗീകൃത സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/വകുപ്പുകൾ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷകൾ (ഇലക്‌ട്രോണിക് കോപ്പിയും ഉൾപ്പെടെ) സമർപ്പിക്കാം. പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈനംദിന കാര്യപരിപാടികൾ കൂടി അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. ഡയറക്ടർ, കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ, ശാസ്ത്ര ഭവൻ, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം-695 004 എന്ന വിലാസത്തിൽ ജൂലൈ 20നകം ലഭിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങൾ www.kscste.kerala.gov.in ൽ ലഭിക്കും.