45 ദിവസത്തിനുമേൽ പ്രായമുള്ള ബി.വി-380 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുട്ടക്കോഴികൾ സംസ്ഥാന പൗൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ: 0471-2478585, 9495000915, 9495000918 (തിരുവനന്തപുരം), 9495000923 (കൊട്ടിയം) വിളിക്കേണ്ട സമയം രാവിലെ 10.00…