കോട്ടയം: ജലാശയങ്ങളുടെയും തീരത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിനായി കണ്ടല്‍ ചെടികള്‍ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് മറവന്തുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ തുടക്കമായി. ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെയും വേമ്പനാട്ടു കായലിന്റെയും തീരങ്ങള്‍, മറ്റ് ജലാശയങ്ങള്‍, ചതുപ്പ് നിലങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍…