പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആന്റ്  അഡോളസെന്റ് കൗൺസലിംഗ് സെൽ 12-ാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായ വിദ്യാർഥികൾക്കായി  കരിയർ കൗൺസലിംഗ് പ്രോഗ്രാം -കരിയർ ക്ലിനിക്ക് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. തുടർപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  വിദ്യാർഥികളുടെയും…