കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ബി.പി.എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 20 കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള സൗജന്യ കെ ഫോൺ കണക്ഷൻ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം ലിന്റോ ജോസഫ് എം എൽ എ നിർവ്വഹിച്ചു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ ആദർശ് ജോസഫ്…

കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇന്റർനെറ്റായ കെഫോൺ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രാദേശിക കേബിൾ / ഇന്റർനെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ആദ്യ സംഗമം തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് മാനർ ഹോട്ടലിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. വീടുകളിൽ കണക്ഷനെത്തിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിലെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന കേബിൾ/…