കോഴിക്കോടെത്തുന്ന വനിതകള്‍ക്ക് മിതമായ നിരക്കില്‍ സുരക്ഷിത താമസ സൗകര്യം ഡോര്‍മെറ്ററി മുതല്‍ എ.സി ഡീലക്‌സ് മുറി വരെ ദിവസം 100-2250 രൂപ നിരക്കിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കോഴിക്കോട്…