2021 മാർച്ചിലെ എസ്.എസ്.എൽ.സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷാദിന ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ സർക്കുലർ പരീക്ഷാഭവന്റെ ഐ എക്സാം വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.