മാർച്ച് 2019 ലെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഡിസംബർ 10 വരെ നീട്ടി പൊതുവിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പ് ഉത്തരവായി.