ആലപ്പുഴ :ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന റേഷൻ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണതോത് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എ.എ.ഐ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കാർഡിന് 30 കിലോഗ്രാം അരിയും അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാർഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 4 കിലോഗ്രാം അരിയും ഒരു കിലോഗ്രാം ഗോതമ്പും കിലോഗ്രാമിന് രണ്ടുരൂപ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും .പൊതുവിഭാഗം സബ്‌സിഡി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കിലോഗ്രാമിന് നാലുരൂപ നിരക്കിൽ ഓരോ അംഗത്തിനും 2 കിലോഗ്രാം അരിയും കാർഡൊന്നിന് കിലോയ്ക്ക് 17രൂപ നിരക്കിൽ രണ്ടുകിലോഗ്രാം ആട്ടയും ലഭിക്കും. പൊതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 4 കിലോഗ്രാം ഭക്ഷ്യധാന്യം കിലോയ്ക്ക് 10.90 രൂപ നിരക്കിലും കിലോയ്ക്ക് 17രൂപ നിരക്കിൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആട്ടയും ലഭിക്കും .
വൈദ്യുതീകരിച്ച വീടുള്ള കാർഡുകൾക്ക് അര ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയും വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത വീടുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാല് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയും ലിറ്ററിന് 33 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ചേർത്തല താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് 0478 2823058 ,അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് 0477 2252547, കുട്ടനാട് സപ്ലൈ ഓഫീസ് 0477 2702352,കാർത്തികപള്ളി 0479 2412751,മാവേലിക്കര 0479 2303231, ചെങ്ങന്നൂർ 0479 2452276,ആലപ്പുഴ സപ്ലൈ ഓഫീസ് 0477 2251674.