ജില്ലയിൽ പൂർത്തിയായ വികസന പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആയിരം ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ 85 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ബ്ലോക്ക്, ചെതലയം ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്കായി 25 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച കെട്ടിടം, അമ്പലവയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കെട്ടിടം, ലൈഫ് മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ ബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച അഞ്ചു വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം എന്നിവ ആയിരം ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാടിനു സമർപ്പിക്കും.
സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിൽ 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ഏകദേശം 900 രോഗികൾ ഡയാലിസിസിന് വിധേയരാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. വയനാട്ടിൽ ഡയാലിസിസ് സൗകര്യം കുറവായതിനാൽ ചുരമിറങ്ങിയുള്ള യാത്രയും പണച്ചെലവും രോഗികളെ വലയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിനും ഇനി പരിഹാരമാവും. മൾട്ടി സെക്ടറൽ ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് പ്രൊജക്ടിൽ (എം.എസ്.ഡി.പി) ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒരു കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് അനുവദിച്ചത്. നിലവിൽ 10 ഡയാലിസിസ് ബെഡ്ഡുകൾ മൂന്നു ഷിഫ്റ്റുകളിലായി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു വരുന്നു. രണ്ടു കിടക്കകൾ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾക്കായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 25നു പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടെ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം പൂർണമായി ഇവിടേക്ക് മാറ്റും.
ചെതലയം ഹോമിയോ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി 21നു നടക്കും. താത്ക്കാലിക കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം. എം.എസ്.ഡി.പി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 1300 സ്‌ക്വയർഫീറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ നിർമിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ താത്ക്കാലികമായി അത്യാഹിത വിഭാഗവും ഫാർമസിയും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടോദ്ഘാടനത്തോടെ ഇതു പൂർണ തോതിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാവും.
കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അമ്പലവയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് ഒന്നര കോടി ചെലവിൽ നിർമിച്ച കെട്ടിടവും എംഎസ്ഡിപി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ലൈഫ് മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച അഞ്ചു വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം ഫെബ്രുവരി 14നു നടക്കും.