സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ഡെവലപ്‌മെന്റിന്റെ (ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി) കീഴിൽ കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടൂർ (04734-224076), ധനുവച്ചപുരം (0471-2234374), കുണ്ടറ (0474-2580866), മാവേലിക്കര (0479-2304494), കാർത്തികപ്പള്ളി (0479-2485370), കലഞ്ഞൂർ (04734-272320), പെരിശ്ശേരി (0479-2456499) എന്നീ അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തിൽ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകളിൽ അനുവദിച്ച 50 ശതമാനം സീറ്റുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  അപേക്ഷാഫോറവും പ്രോസ്‌പെക്ടസും ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റായ  www.ihrd.ac.in ൽ ലഭ്യമാണ്.  പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസായി പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ മാറാവുന്ന 350 രൂപയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം (പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 150 രൂപ) ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജുകളിൽ അപേക്ഷിക്കണം.  തുക കോളേജുകളിൽ നേരിട്ടും അടയ്ക്കാം.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അതത് കോളേജുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്.
ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി. ടെക്‌നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ: 
അപേക്ഷാത്തിയതി പുന:ക്രമീകരിച്ചു
ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടെക്‌നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകളിലെ 11-ാം സ്റ്റാന്റേർഡ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂളുകളിൽ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മേയ് 20 ആയി പുന:ക്രമീകരിച്ചു. അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും 100 രൂപയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ് സഹിതം (പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 50 രൂപ) അന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിനുമുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂളുകളിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.