കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിൽ പഞ്ചവത്സര ബി.ബി.എ.എൽ.എൽ.ബി ഹോണേഴ്‌സ്/ ത്രിവത്സര എൽ.എൽ.ബി യൂണിറ്ററി കോഴ്‌സുകളിലെ രണ്ടാം സെമസ്റ്ററും അതിനു മുകളിലുമുളള വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഒഴിവുളള ഏതാനും സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് പഠനം നിർത്തിയവർക്ക് പുന:പ്രവേശനത്തിനും തൃശ്ശൂർ ഗവ. ലോ കേളേജിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കോളേജ് മാറ്റത്തിനുമായി ജൂൺ ആറ് വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് കോളേജ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം.