ബാർട്ടൺഹിൽ സർക്കാർ എൻജിനിയറിംഗ് കോളേജ് ഫിസിക്‌സ് വിഭാഗത്തിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനം. ഫിസിക്‌സിൽ എം.എസ്.സി ബിരുദം യോഗ്യതയുള്ള (നെറ്റ് അഭികാമ്യം) 19ന് രാവിലെ പത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വയസ്, വ്യക്തിവിവരം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസൽ രേഖകൾ സഹിതം അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.gecbh.ac.in സന്ദർശിക്കുക.