സി.ഇ.പി കോഴ്‌സുകളുടെ ജൂണിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷ ഫലം www.tet.cdit.org വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനായി ഒക്‌ടോബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.