തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണൽ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെൺത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് മുരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.  ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കെവശമുളളവർ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവർക്ക് തിരികെ അയച്ച് പൂർണ വിശദാംശങ്ങൾ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കണം.

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകർ, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്നിവ ക്രമത്തിൽ: New ZAMyclox LB Capsules: M/s. Preet Remedies Ltd., Plot No. 183-186, HP SIDC Industrial Area, Baddi-173 205, PZL-180312, February 2020, Paracetamol Tabs IP 500 mg: M/s. Nestor Pharmaceuticals Ltd., II, Western Extension Area, Faridabad-121 001, PTTU-182, August 2020, Pantoprazole Gastro Resistant Tabs IP 40 mg: M/s. Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd., 19,20,021, Sector 6A, I.I.E, SIDCUL, Ranipur, Haridwar-249 403, OBPB04, July 2021, Toyomol (Paracetamol Tabs IP 650 mg): M/s. Toyo Laboratories Pvt. Ltd., 99, C & D, KIADB, Industrial Estate, Honaga Belgaun, 50/E14, December 2021, OFLOWIN 100 mg ( Ofloxacin Suspension 60 ml): M/s. Iosis Remedies, Rajpura Road, Village-Khera Nihla, Tehsil-Nalagarh, Dist. Solan, Himachal Pradesh, OFWS-020, September 2021, Clopidogrel Tablets IP (LAVIX-75):  M/s. Hab Pharmaceuticals & Research Limited, 10, Pharmacity, SIDCUL, Selaqui, Dehradun-248 197, Uttarakhand, 892-23, December 2020, Clopidogrel Tablets IP (LAVIX-75):            M/s. Hab Pharmaceuticals & Research Limited, 10, Pharmacity, SIDCUL, Selaqui, Dehradun-248 197, Uttarakhand, 892-16, September 2020, TELPIC-40 Telmisartan Tablets IP: M/s. Bangalore Antibiotics, Biological Pvt. Ltd., St. Mayor Nagar, Salem, Tamil Nadu- 636 007, TET 1002, August 2021, Ayufen-650 Tablets: M/s. Alfa Remedies Suketi Road, Kala-Amb, Himachal Pradesh, AT 1600, April 2021, Paracetamol Tabs IP 500 mg: M/s. The Pharmaceuticals & Chemicals Travancore Ltd, Thiruvananthapuram, T3 801, July 2022, Diacerein Capsules IP 50mg: M/s. Mascot Health Series Pvt. Ltd., Plot No. 79-80, Sec-6A, IIE, Sidcul, Haridwar-249 403, MC 18157, July 2020, Sepdase Forte (Serratiopeptidase Tablets IP): M/s. Biocare Remedies , 5-3- 32/12, Venkatreddy Nagar, Boduppal, RR Dist, Hyderabad, BRT 029, January 2021, Meloxicam Tablets B.P (Meloflam-15): M/s. Primus Pharmaceuticals Sadhoura Road, Mouza Ogli Khari Vill. Asgarpur Majra, Kala-Amb Distt., Sirmour-173 030, PT-031954, August 2021, Serim-D Tablets (Diclofenac Potassium and Serratiopeptidase Tablets: M/s. Instant Remedies Pvt. Ltd., V.P.O., Gholu Majra, Dappar-140507, INT-0729, February 2021, INDODEW-25mg (Indomethacin Capsules IP 25 mg): M/s. Thrift Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Kh No. 136, Raipur-247 661, Uttarakhand, THC-181334, February 2021, Paracetamol Tablets IP 500 mg: M/s. Nestor Pharmaceuticals Ltd, II, Western Extension Area, Faridabad-121001, PTTV-63, January 2021