മത്സ്യഫെഡിന്റെ ഔട്ട് മോട്ടോർ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് ഐ.റ്റി.ഐ/വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി (ഫിഷറീസ്) യോഗ്യതയുളളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ www.matsyafed.in ൽ ലഭിക്കും.