2021-21 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ സംസ്ഥാന ഔഷധ സസ്യ ബോർഡിന്റെ ഔഷധസസ്യ കൃഷിയും പരിപോഷണപ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായത്തിനായി പദ്ധതികൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനതീയതി ആഗസ്റ്റ് 15 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. പദ്ധതികൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അപേക്ഷാഫോമുകളും വിശദവിവരങ്ങളും ബോർഡിന്റെ www.smpbkerala.org വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.