കേരള നിയമസഭയുടെ യുവജനകാര്യവും യുവജനക്ഷേമവും സംബന്ധിച്ച സമിതി പി.എസ്.സിയുടെ വിവിധ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി യോഗം ചേരുന്നു. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയുള്ള യോഗം 15, 20 തിയതികളിൽ രാവിലെ 10.30 മുതൽ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ നടക്കും. ഈ മാസം ഏഴിന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ 34 റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം ചേരുകയും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.