2021 ലെ സർക്കാർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറിയുടെ വില്പന വില ചരക്കു സേവന നികുതി, പ്രളയ സെസ്സ് എന്നിവ ഒഴികെ 365 രൂപ ആയി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായി.