മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിൽ കോയിപ്പാടി വില്ലേജിൽ 1.96 ഏക്കർ ഭൂമി ഉടമസ്ഥാവകാശം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിലനിർത്തി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കെട്ടിട സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പുനർഗേഹം പദ്ധതിക്കായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് കൈമാറും.

ട്രാക്കോ കേബിൾ കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ സർക്കാർ ഗ്യാരൻറി പരിധി 51.50 കോടി രൂപയിൽ 100 കോടി രൂപയായി ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

കണ്ണൂർ സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മില്ലിന് ആവശ്യമായ പരുത്തി, വിളപ്പെടുപ്പ് കാലത്ത് വലിയതോതിൽ വാങ്ങുന്നതിന് കണ്ണൂരിലെ കനറാ ബാങ്ക് എസ് എംഇ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും 2 കോടി രൂപയുടെ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഗ്യാരൻറി ലഭ്യമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കെയുആർഡിഎഫ്‌സിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ പരിഷ്‌കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ബേക്കൽ റിസോർട്ട്‌സ് ഡവലപ്‌മെന്റ്  കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, കേരള ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്‌ട്രെക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ പി.എസ്.സി യുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പി.എസ്.സി റൂൾസിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കരട് ഭേദഗതി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.