കിണ്ണിങ്ങര്‍ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തല്‍ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം ജൂലൈ 30 ന് രാവിലെ 10 മുതല്‍ 11 വരെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നടക്കും.