കേരള സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എൽ.ബി.എസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജിയുടെ വിവിധ സെന്ററുകളിൽ ആഗസ്റ്റ്/സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലായി ആരംഭിക്കുന്ന ഡി.സി.എ, ഡി.സി.എ(എസ്) കോഴ്‌സുകളുടെ അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം. എസ്.എസ്.എൽ.സി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഡി.സി.എ കോഴ്‌സിനും പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഡി.സി.എ(എസ്) കോഴ്‌സിനും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടിയ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ചേരാം.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.lbscentre.kerala.gov.in, ഫോൺ: 0471-2560333.