ജില്ലയിലെ പുന:സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലിലേക്ക് അംഗങ്ങളാകുവാൻ നാമനിർദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു. വ്യാപാരി, വ്യവസായി, കർഷകർ ,നിർമാതാക്കൾ എന്നിവരുടെ അംഗീകൃത സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ അംഗീകൃത ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ പ്രസ്ക്ലബ് പ്രതിനിധി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ നടത്താം. താല്പര്യമുള്ള സംഘടനകൾ നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പ്രതിനിധിയുടെ പേരും പൂർണമായ മേൽവിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും ജനുവരി 20 ന് മുമ്പായി ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസറെ അറിയിക്കണം.